26.11.2018

Устав

У С Т А В

на

Сдружение с нестопанска цел „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правен статут

Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 2. Термини

2.1. Под сдружение в този устав следва да се разбира юридическо лице с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза.

2.2. Под общност в този устав следва да се разбира общността на лицата полагащи усилия за популяризирането и въвеждането на ценности, както и развитието и утвърждаването на Български клъстер за дигитално здраве и иновации в Република България.

Чл. 3. Наименование на сдружението

Наименованието на сдружението е „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“, което в международните контакти на сдружението се изписва на английски език по следния начин: “Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria”.

Чл. 4. Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление са град София, Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111В, София Тех Парк, сграда Инкубатор.

Чл. 5. Срок

Сдружението не се ограничава със срок.

Чл. 6. Определяне на дейността

Сдружението осъществява дейност в обществена полза за Български клъстер за дигитално здраве и иновации.

Чл. 7. Цели на сдружението

7.1. Сдружението има следните цели:

– Да подкрепя, стратегически, компании и организации, както и техните седалища и/или дъщерни дружества за продължително подобрение в сферата на дигиталните и иновативни решения в здравеопазването.

– Да създаде предприемаческа екосистема в сферата на здравеопазването чрез постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество сред заинтересованите страни от различни сектори.

– Да подкрепя иновативни идеи в сферата на здравеопазването, за да ги превърне в пилотни проекти и/или успешни бизнеси.

– Да подкрепи проекти на членовете на Клъстера за въвеждане на технически подобрения и иновации, оптимизиране на качеството, структурите и процесите с цел намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари.

– Да представя интересите на членовете на Клъстера в различни сфери с цел привличане на атрактивни инвестиции и създаване на условия за пробивни иновации в здравеопазването в България.

– Да насърчава етични пазарни условия така, че корпоративното управление и правила да бъдат в синхрон с Европейските директиви и националното законодателство.

– Да развива и подкрепя прилагането на мерки заедно с институциите, университетите, неправителствените организации и членовете на Клъстера с цел насърчаване на образованието по предприемачество и изграждането на капацитет за устойчива и ефикасна здравна система.

Чл. 8. Средства за постигане на целите на сдружението

8.1. Средствата за постигане на целите на сдружението са както следва:

8.1.1. Издаване и разпространяване на актуална информация в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.2. Произвеждане и развитие на курсове и семинари свързани със сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.3. Организиране и провеждане на конференции, кръгли маси, семинари, дискусии,  симпозиуми и конкурси за насърчаване развитието на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.4. Развитие на изследователска дейност в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.5. Изграждане на контакти и реализиране на съвместни събития и инициативи със заинтересовани страни в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.6. Осигуряване на специализирана експертна помощ на работни групи за развитие на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.7. Осъществяване на експертна, консултантска и преподавателска дейност.

8.1.8. Създава и участва в организирани работни групи за подпомагане реформите в законодателството в Република България.

8.1.9. Участва и инициира проекти и дейности съвместно с други български, чуждестранни и международни организации, съобразно с целите си.

8.1.10. Осъществява различни изследователски програми и инициативи.

8.1.11. Организира и провежда собствени и по поръчка специализирани изследвания и експертни оценки.

8.1.12. Публикува и разпространява информация за резултатите от свои проучвания и практическа дейност.

8.1.13. Извършване и на други дейности, свързани с постигане на целите на фондацията и незабранени от закона.

8.2. За осъществяване целите си сдружението може да осъществява и стопанска дейност. Предметът на стопанска дейност са: организиране на обучения, семинари, работилници, конференции, изследователска и издателска дейност, консултантска дейност и други разрешени от закона дейности. Приходите от стопанската дейност се използват изцяло и  само за осъществяване на определените в този Устав цели и не могат да бъдат ползвани за водене на пропаганда и агитация в полза на политически партии. Сдружението не разпределя печалба.

Раздел ІI

Органи на сдружението, компетентност и представителство на сдружението

Чл. 9. Органи на сдружението

9.1. Органи на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

9.2. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 2 (две) години. Броя на мандатите не се ограничава.

Чл. 10. Общо събрание на сдружението

10.1. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове на сдружението.

10.2. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място в което се намира седалището на дружеството. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

10.2.1. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

10.2.2. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най малко един месец преди насрочения ден.

10.3. Общото събрание е законно и може да взема решения само ако на заседанието присъстват най-малко две трети от неговите членове. Ако липсва кворум заседанието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

10.4. При провеждане на заседание на Общото събрание се избира Председател на заседанието, секретар-протоколист и мандатна комисия.  Към разглеждане на дневния ред се пристъпва след доклад на мандатната комисия за броя на членовете и наличието на кворум.

10.5. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство с изключение на решения за изменение и допълване на устава на сдружението и прекратяване и преобразуване на сдружението, за които е необходимо мнозинство от две трети от членовете.

10.6. Ако на заседанието не е взето друго решение, по всяка точка от дневния ред гласуването е явно, освен при избиране на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

10.7. На заседания на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на заседанието и секретар-протоколиста. Протоколът се съхранява в протоколна книга.

Чл. 11. Компетентност на Общото събрание

11.1. Изменя и допълва устава на сдружението и приема други вътрешни актове.

11.2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

11.3. Избира Председателя на Управителния съвет.

11.4. Приема годишния бюджет и баланс на сдружението.

11.5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

11.6. Определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

11.7. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

11.8. Взема решения за участие в други организации.

11.9. Взема решения за прекратяване на сдружението

11.10. Определя основните насоки за дейността на сдружението.

11.11. Отменя решения на другите органи на сдружението, ако са в противоречие със закона, устава и други вътрешни атове.

11.12. Взема решения по други въпроси, които само определи в своя изключителна компетентност.

11.2. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 51% от всички членове, а решенията по чл.11.1. и 11.9. с мнозинство повече от 2/3 от всички членове.

Чл. 12. Управителен съвет.

12.1. Управителният съвет се състои от 3 до 12 лица.

12.2. Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет веднъж месечно.

12.3. Управителният съвет се свиква от Председателя на Управителния съвет и по искане на една трета от членовете на Управителния съвет.

12.4. Членовете на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет чрез писмена покана по електронна поща.

12.5. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват две трети от членовете му.

12.6. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Управителния съвет. За тях се води протокол, който се подписва от Председателя и присъствалите членове и се съхранява в протоколна книга.

12.7. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение по ред и в размер, определени от Общото събрание.

12.8. Управителния съвет може да взима решения и неприсъствено, ако протокола за заседанието се подпише от всички членове без забележки.

12.9. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат предсрочно освобождавани при следните условия :

12.9.1. При подаване на молба до Общото събрание.

12.9.2. При трайно отсъствие /повече от 5 месеца/, фактическа невъзможност да изпълняват своите функции или когато с действията си нарушават устава или накърняват доброто име на сдружението.

Чл. 13. Компетентност на Управителния съвет

13.1. Организира и ръководи дейността на сдружението, съгласно основните насоки, определени от Общото събрание.

13.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

13.3. Взема решения за сключване на договори и придобиване и разпореждане с имущество на сдружението.

13.4. Изработва програми за дейността, решения за създаване на целеви фондове и процедури за спонсориране.

13.5. Приема устройствен правилник за вътрешната организация на дейността на сдружението.

13.6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението.

13.7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

13.8. Взема решения и по други въпроси, които не са в изключителна компетентност на Общото събрание.

13.9. Определя размера на членския внос.

13.10. Решенията на Управителният съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Чл. 14. Председател на Управителния съвет

14.1. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членове на Управителния съвет.

14.2. Председателят на Управителния съвет ръководи и организира дейността на Управителния съвет.

14.3. Председателят на Управителния съвет представлява сдружението в отношенията му с трети лица.

14.4. При отсъствие Председателя на Управителния съвет определя свой заместник измежду членовете на Управителния съвет.

Раздел III

Членове на сдружението

Чл. 15. Член на сдружението

15.1. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат  юридически лица и дееспособни физически лица.

15.2. Член на сдружението може да бъде всеки дееспособен гражданин без ограничение относно принадлежност към определена раса, социална група, религия, пол или националност, който споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

15.3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Придобиване на членство

15.2. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който внася молбата за разглеждане заедно със свое становище в Общото събрание не по – късно от 2 месеца от датата на нейното получаване.

Чл. 16. Права на членовете на сдружението

16.1. Да участват в дейността на сдружението.

16.2. Да участват в заседанията на Общото събрание.

16.3. Да избират и бъдат избирани в ръководните органи на сдружението.

16.4. Да се информират за дейността на сдружението.

16.5. Да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му съгласно устройствения правилник.

Чл. 17. Задължения на членовете на сдружението

17.1. Да спазват Устава, устройствения правилник и изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

17.2. Да внасят членския внос.

17.3. Да вземат участие за реализиране на целите на сдружението.

17.4. Да не накърняват интересите и доброто име на сдружението.

Чл. 18. Прекратяване на членството

18.1.Членството се прекратява:

18.1.1. с подаване на писмена молба до Общото събрание.

18.1.2. при смърт или поставяне под запрещение.

18.1.3. при изключване на член.

18.1.4. при прекратяване на юридическото лице – член на сдружението

18.1.5. при отпадане

18.2. При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

18.3. Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличие на виновно поведение което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

18.4. Отпадането на членство е налице, когато е налице системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Управителния съвет взема решение за прекратяването на членство при констатиране въз основа на писмени документи на горното.

Раздел ІV

Имущество на сдружението

Чл. 19. Имущество

Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни и облигационни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други

Чл.20. Източници на средства

20.1.Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размера на членския внос се определя от Управителния съвет и се заплаща на годишна база. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на първия месец от стартиралата година.

20.2.По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена от устава или с решение на Общото събрание. В решението на Общото събрание се определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от две трети от членовете на сдружението.

20.3.Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или да отдават под наем или безвъзмездно недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи.

Размерът на лихвите по заемите и размера на наемите по горната алинея се определя от Общото събрание

20.4.Сдружението чрез Управителния съвет може да получава дарения и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 21. Придобиване и разпореждане с имущество

Управителният съвет взима решения за сключване на договори за придобиване и разпореждане с имущество, както и други договори.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.22. Документи по годишното приключване

Всяка година до края на месец февруари Управителния съвет изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на независим финансов одит.

Чл.23. Назначаване на независим финансов одит

23.1. Регистрираният одитор се определя от Общото събрание

23.2. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до 31 декември, същият се определя от Управителния съвет

чл.24. Приемане на годишното приключване

Годишния финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрираният одитор се приемат от Управителния съвет и се внасят на заседание на Общото събрание. След приемането на годишният финансов отчет същият се обявява по партидата на сдружението в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в предвиденият в закона срок.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.25.1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се водят протоколи. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подреждат в специални книги. Книгите се съхраняват от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

25.2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, или фирменото дело и БУЛСТАТ за членовете – юридически лица.

Раздел V

Прекратяване на сдружението и ликвидация

Чл. 26. Прекратяване на сдружението

Сдружението се прекратява:

26.1. По решение на Общото събрание.

26.2. По решение на съда в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 27. Ликвидация на сдружението

27.1.При ликвидация за ликвидатор се определя Председателя на Управителния съвет.

27.2. След удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се разпределя от ликвидатора като се дарява на сродни по цел юридически лица с нестопанска цел, които се определят от общото събрание.

Раздел VІ

Други условия

Чл. 28. Тълкуване на устава

Управителният съвет взема решения за тълкуване на устава, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.

Чл. 29. Печат

Сдружението има печат, на който се означава пълното наименование на сдружението.

Настоящият устав е приет от учредителите на сдружението и подписан от тях на 02 ноември 2018 година в град София.