26.11.2018

Партньори

Български фармацевтичен съюз (БФС) е законово представената съсловна организация на магистър-фармацевтите в България. БФС е основан в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и членството в него е необходимо и задължително условие за упражняване на професията на магистър-фармацевта.

Български лекарски съюз (БЛС) е професионалното сдружение на лекарите в България. Легитимирането на БЛС като самостоятелна законова организация става след приемането на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина през 1999г. Съгласно закона се създават съсловни организации на лекарите и стоматолозите – Български лекарски съюз (БЛС) и Български зъболекарски съюз(БЗС), уреждат се устройството, организацията и дейността им, условията за упражняване на лекарската и стоматологичната професия и отговорността за нарушаване на професионалната етика. Със закона се приема, че всички лекари, които упражняват професията си, трябва да членуват в БЛС. Съсловната организация на лекарите участва активно в здравно-политическите процеси в страната, отговоря за изготявнето на Кодекс за професионална етика на лекарите, упражняват контрол по спазването им, изготвят Правилата за добра медициснска практика и са страна при договаряне финансовите и оперативни праметри на медицнската професия чрез подписването на ежегоден Национален рамоков договор.