02.12.2018

Statutes

У С Т А В

на

Сдружение с нестопанска цел „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правен статут

Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 2. Термини

2.1. Под сдружение в този устав следва да се разбира юридическо лице с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза.

2.2. Под общност в този устав следва да се разбира общността на лицата полагащи усилия за популяризирането и въвеждането на ценности, както и развитието и утвърждаването на „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазането” в Република България.

 Чл. 3. Наименование на сдружението

Наименованието на сдружението е „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“, което в международните контакти на сдружението се изписва на английски език по следния начин: “Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria”.

Чл. 4. Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление са град София, Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111В, София Тех Парк, сграда Инкубатор.

Чл. 5. Срок

Сдружението не се ограничава със срок.

Чл. 6. Определяне на дейността

Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Чл. 7. Цели на сдружението

7.1. Сдружението има следните цели:

  • Да подкрепя, стратегически, компании и организации, както и техните седалища и/или дъщерни дружества за продължително подобрение в сферата на дигиталните и иновативни решения в здравеопазването.
  • Да създаде предприемаческа екосистема в сферата на здравеопазването чрез постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество сред заинтересованите страни от различни сектори.
  • Да подкрепя иновативни идеи в сферата на здравеопазването, за да ги превърне в пилотни проекти и/или успешни бизнеси.
  • Да подкрепи проекти на членовете на Клъстера за въвеждане на технически подобрения и иновации, оптимизиране на качеството, структурите и процесите с цел намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари.
  • Да представя интересите на членовете на Клъстера в различни сфери с цел привличане на атрактивни инвестиции и създаване на условия за пробивни иновации в здравеопазването в България.
  • Да насърчава етични пазарни условия така, че корпоративното управление и правила да бъдат в синхрон с Европейските директиви и националното законодателство.
  • Да развива и подкрепя прилагането на мерки заедно с институциите, университетите, неправителствените организации и членовете на Клъстера с цел насърчаване на образованието по предприемачество и изграждането на капацитет за устойчива и ефикасна здравна система.

Чл. 8. Средства за постигане на целите на сдружението

8.1. Средствата за постигане на целите на сдружението са както следва:

8.1.1. Издаване и разпространяване на актуална информация в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.2. Произвеждане и развитие на курсове и семинари свързани със сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.3. Организиране и провеждане на конференции, кръгли маси, семинари, дискусии,  симпозиуми и конкурси за насърчаване развитието на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.4. Развитие на изследователска дейност в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.5. Изграждане на контакти и реализиране на съвместни събития и инициативи със заинтересовани страни в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.6. Осигуряване на специализирана експертна помощ на работни групи за развитие на дигиталното здравеопазване и иновациите.

8.1.7. Осъществяване на експертна, консултантска и преподавателска дейност.

8.1.8. Създава и участва в организирани работни групи за подпомагане реформите в законодателството в Република България.

8.1.9. Участва и инициира проекти и дейности съвместно с други български, чуждестранни и международни организации, съобразно с целите си.

8.1.10. Осъществява различни изследователски програми и инициативи.

8.1.11. Организира и провежда собствени и по поръчка специализирани изследвания и експертни оценки.

8.1.12. Публикува и разпространява информация за резултатите от свои проучвания и практическа дейност.

8.1.13. Извършване и на други дейности, свързани с постигане на целите на фондацията и незабранени от закона.

8.2. За осъществяване целите си сдружението може да осъществява и стопанска дейност. Предметът на стопанска дейност са: организиране на обучения, семинари, работилници, конференции, изследователска и издателска дейност, консултантска дейност и други разрешени от закона дейности. Приходите от стопанската дейност се използват изцяло и  само за осъществяване на определените в този Устав цели и не могат да бъдат ползвани за водене на пропаганда и агитация в полза на политически партии. Сдружението не разпределя печалба.

Раздел ІI

Органи на сдружението, компетентност и представителство на сдружението

Чл. 9. Органи на сдружението

9.1. Органи на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

9.2. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години. Броят на мандатите не се ограничава.

Чл. 10. Общо събрание на сдружението

10.1. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове на сдружението.

10.2. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място в което се намира седалището на дружеството. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

10.2.1. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

10.2.2. Поканата се обявява, като се изпраща по електронна поща на електронен адрес, посочен от всеки член на Сдружението, най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден.

10.3. Общото събрание е законно и може да взема решения само ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове. Ако липсва кворум заседанието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

10.4. При провеждане на заседание на Общото събрание се избира Председател на заседанието и секретар-протоколист.  Към разглеждане на дневния ред се пристъпва след доклад на Председателя на заседанието за броя на членовете и наличието на кворум.

10.5. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство с изключение на решения за изменение и допълване на устава на сдружението и прекратяване и преобразуване на сдружението, за които е необходимо мнозинство от две трети от членовете.

10.6. Ако на заседанието не е взето друго решение, по всяка точка от дневния ред гласуването е явно, освен при избиране на Управителен съвет, Председател на Управителния съвет.

10.7. На заседания на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на заседанието и протоколиста. Протоколът се съхранява в протоколна книга.

Чл. 11. Компетентност на Общото събрание

11.1. Изменя и допълва устава на сдружението и приема други вътрешни актове.

11.2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

11.3. Избира Председателя на Управителния съвет.

11.4. Приема годишния бюджет и баланс на сдружението.

11.5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

11.6. Определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет, в случай, че има гласувани такива.

11.7. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

11.8. Взема решения за участие в други организации.

11.9. Взема решения за прекратяване на сдружението

11.10. Определя основните насоки за дейността на сдружението.

11.11. Отменя решения на другите органи на сдружението, ако са в противоречие със закона, устава и други вътрешни атове.

11.12. Взема решения по други въпроси, които само определи в своя изключителна компетентност.

11.13. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 51 % от присъстващите членове, а решенията по чл. 11.1. и 11.9. с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите.

Чл. 12. Управителен съвет.

12.1. Управителният съвет се състои от 5 (пет) лица, като минимум три от тях следва да бъдат представители на членове на Сдружението, взели участие при първоначалното му учредяване (учредители на Сдружението).

12.2. Управителният съвет избира от своя състав Заместник – председател на УС.

12.3. Управителният съвет назначава Изпълнителен директор на Сдружението.

12.4. Управителният съвет се свиква от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от зам.-председателя или изпълнителния директор, както и по искане на една трета от членовете на Управителния съвет.

12.5. Членовете на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от зам.-председателя или изпълнителния директор чрез покана, изпратена по електронна поща, посочена с писмено изявление от съответния член на УС.

12.6. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му, като решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с изключение на решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.

12.7. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от заместник-председателя на Управителния съвет или от Изпълнителният директор. За тях се води протокол, който се подписва от  Председателя на Управителния съвет, в негово отсъствие – от заместник-председателя на Упрвителния съвет или от Изпълнителния директор на сдружението и се съхранява в протоколна книга.

12.8. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

12.9. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. За валиден подпис по смисъла на предходното изречение се счита и поставен електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

12.10. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение по ред и в размер, определени от Общото събрание.

12.11. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат предсрочно освобождавани при следните условия:

12.11.1. При подаване на молба до Общото събрание.

12.11.2. При трайно отсъствие /повече от 5 месеца/, фактическа невъзможност да изпълняват своите функции или когато с действията си нарушават устава или накърняват доброто име на сдружението.

Чл. 13. Компетентност на Управителния съвет

13.1. Организира и ръководи дейността на сдружението, съгласно основните насоки, определени от Общото събрание.

13.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

13.3. Взема решения за сключване на договори и придобиване и разпореждане с имущество на сдружението.

13.4. Изработва програми за дейността, решения за създаване на целеви фондове и процедури за спонсориране.

13.5. Приема устройствен правилник за вътрешната организация на дейността на сдружението.

13.6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението.

13.7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

13.8. Взема решения и по други въпроси, които не са в изключителна компетентност на Общото събрание.

13.9. Определя размера на членския внос.

13.10. Решенията на Управителният съвет се вземат с обикновено мнозинство, формирано от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Чл. 14. Председател на Управителния съвет

14.1. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението измежду членовете на Управителния съвет.

14.2. Председателят на Управителния съвет ръководи и организира дейността на Управителния съвет.

14.3. Председателят на Управителния съвет представлява сдружението в отношенията му с трети лица.

14.4. При отсъствие на Председателя на Управителния съвет, негов заместник е заместник-председателя.

14.5. Председателят отговаря за договорите за наемане на работа или услуги, поръчани и одобрени от Управителния съвет.

14.6. Председателят представлява Клъстера в страната и чужбина.

14.7. Председателят взима решения за необходимите разходи по дейностите на Клъстера според бюджета, плановете и програмите, одобрени от Общото събрание и Управителния съвет.

14.8. Председателят разрешава всякакви въпроси, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

14.9. Председателят е упълномощен да оперира с банковите сметки на Клъстера и да подписва платежни документи, свързани с организационната дейност на Клъстера.

Чл. 15. Заместник – председател:

15.1. Заместник-председателят на Управителния съвет се избира от членовете на Управителния съвет с обикновено мнозинство.

15.2. При отсъствие на Председателя, Заместник – председателят може да упражнява властите /изпълнява пълномощията/ на Председателя, предвидени в Устава.

15.3. Зам.-председателят на Управителния съвет представлява сдружението в отношенията му с трети лица при отсъствие на Председателя.

15.4. Зам.-председателят може да участва активно в заседанията на Управителния съвет, да води заседанията и да участва в изработването на стратегии, бюджети и отчети на сдружението.

Чл. 16. Изпълнителен директор:

16.1. Изпълнителният директор се избира и назначава от Управителния съвет.

16.2. Изпълнителният директор отговаря за оперативното управление дейностите на Клъстера. Той организира дейностите на организацията и изпълнява функциите, уточнени в Устава, или възложени му от Управителния съвет с решение.

16.3. Изпълнителният директор е упълномощен да оперира с банковите сметки на Клъстера и да подписва платежни документи, свързани с организационната дейност на Клъстера.

16.4. Изпълнителният директор отговаря за договорите за наемане на работа или услуги, поръчани от Управителния съвет.

16.5. Изпълнителният директор отговаря за организиране на рутинните дейности на Клъстера, включително работата на другите наети служители, документацията и административна дейност.

16.6. Изпълнителният директор разрешава всякакви въпроси, касаещи дейността на Клъстера и въпроси, поставени от Управителния съвет.

16.7. Изпълнителният директор взима решения за необходимите разходи по дейностите на Клъстера според бюджета, плановете и програмите, одобрени от Общото събрание и Управителния съвет.

16.8. Изпълнителният директор изготвя ежегоден проектобюджет на Клъстера и го представя на Управителния съвет за одобрение.

16.9. Изпълнителният директор предоставя на Управителния съвет доклади за финансовото състояние на Клъстера на всеки три до шест месеца.

16.10. Изпълнителният директор представлява Клъстера пред трети лица в страната и чужбина, съобразно правомощията възложени му от Управителния съвет.

 Раздел III

Членове на сдружението

Чл. 17. Член на сдружението

17.1. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат  юридически лица и дееспособни физически лица.

17.2. Член на сдружението може да бъде всеки дееспособен гражданин без ограничение относно принадлежност към определена раса, социална група, религия, пол или националност, който споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, съдейства за постигане на целите на сдружението и заплаща редовно членския си внос.

17.3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, съдейства за постигане на целите на сдружението и заплаща редовно членския си внос.

Придобиване на членство

17.4. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят мотивирана писмена молба до Управителния съвет, придружена с решение за участие в Сдружението на компетентния орган (в случай, че кандидатът е юридическо лице), както и с минимум два броя препоръки от членове на Сдружението, поне една от които е от член на Сдружението, участвал при неговото първоначално учредяване (учредител на Сдружението). В молбата или в отделна декларация кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.  Управителният съвет внася молбата за разглеждане заедно със своето становище в Общото събрание. Общото събрание следва да разгледа молбата за членство не по – късно от 6 /шест/ месеца от датата на нейното получаване.

Чл. 18. Права на членовете на сдружението

18.1. Да участват в дейността на сдружението.

18.2. Да участват в заседанията на Общото събрание.

18.3. Да избират и бъдат избирани в ръководните органи на сдружението.

18.4. Да се информират за дейността на сдружението.

18.5. Да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му съгласно устройствения правилник.

Чл. 19. Задължения на членовете на сдружението

19.1. Да спазват Устава, устройствения правилник и изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

19.2. Да внасят определения от органите на Сдружението членски внос  съобразно предвидените срокове.

19.3. Да вземат участие за реализиране на целите на сдружението.

19.4. Да не накърняват интересите и доброто име на сдружението.

Чл. 20. Прекратяване на членството

20.1.Членството се прекратява:

20.1.1. с подаване на писмена молба до Общото събрание.

20.1.2. при смърт или поставяне под запрещение.

20.1.3. при изключване на член.

20.1.4. при прекратяване на юридическото лице – член на сдружението като правен субект при липса правоприемство. Членствените права и задължения на юридическите лица при преобразуване на последните, преминават върху законните им правоприемници.

20.2. При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

20.3. Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличие на виновно поведение което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

            20.4. Отпадането на членство е налице, когато е налице системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Управителния съвет взема решение за прекратяването на членство при констатиране въз основа на писмени документи на горното.

Раздел ІV

Имущество на сдружението

Чл. 21. Имущество

Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни и облигационни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други.

Чл. 22. Източници на средства

22.1. Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се заплаща еднократно на годишна база. Срокът за внасянето на членския внос е до края на календарната година. Управителният съвет може да определя и встъпителна членска вноска за нови членове на Сдружението.

22.2. По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена от устава или с решение на Общото събрание. В решението на Общото събрание се определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от две трети от членовете на сдружението.

22.3. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или да отдават под наем или безвъзмездно недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи.

Размерът на лихвите по заемите и размера на наемите по горната алинея се определя от Общото събрание.

22.4. Сдружението чрез Управителния съвет може да получава дарения и да сключва договори за спонсорство или да извършва допълнителна стопанска дейност при съобразяване с нормативните изисквания и ограничения.

Чл. 23. Придобиване и разпореждане с имущество

Управителният съвет взима решения за сключване на договори за придобиване и разпореждане с имущество, както и други договори.

Раздел V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 24. Документи по годишното приключване

Всяка година до края на месец февруари Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет, както и доклад за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година.

чл. 25. Приемане на годишното приключване

Годишния финансов отчет и доклада за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година, се представят от Управителния съвет за разглеждане и гласуване на заседание на Общото събрание. След приемането на годишният финансов отчет и доклада за дейността на сдружението от Общото събрание същите се обявяват по партидата на сдружението в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в предвиденият в закона срок.

Раздел VI

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 26.1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се водят протоколи. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подреждат в специални книги. Книгите се съхраняват от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

26.2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, или фирменото дело и БУЛСТАТ за членовете – юридически лица.

Раздел VII

Прекратяване на сдружението и ликвидация

Чл. 27. Прекратяване на сдружението

Сдружението се прекратява:

27.1. По решение на Общото събрание.

27.2. По решение на съда в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 28. Ликвидация на сдружението

28.1. При ликвидация за ликвидатор се определя Председателя на Управителния съвет.

28.2. След удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се разпределя от ликвидатора като се дарява на сродни по цел юридически лица с нестопанска цел, които се определят от общото събрание.

Раздел VІI

Други условия

Чл. 29. Тълкуване на устава

29.1. Управителният съвет взема решения за тълкуване на устава, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.

29.2. За „Представители“ на членове на Сдружението, взели участие при първоначалното му учредяване (учредители на Сдружението) по смисъла на чл. 12.1. от настоящия Устав, следва да се считат: всяко лице, което е законен представител на съответното юридическо лице –  учредител на Сдружението, както и всяко лице, което е упълномощено да представлява съответното юридическо лице или на което е възложено да осъществява представителни функции, както и всяко лице, което е определено от съответното юридическо лице, да осъществява такава функция в органи на Сдружението.

Чл. 30. Печат

Сдружението има печат, на който се означава пълното наименование на сдружението.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на сдружението, проведено на 03.09.2019 г. в гр. София.